Investime Mbrojtese

Këto janë përqendruar më shumë në gjenerimin e vazhdueshëm të të ardhurave, sesa në rritje, dhe konsiderohen me rrezik më të ulët se investimet e rritjes.